Ca | En | Es | Fr | Zh-hans

BLOG

Entre vitrines: integració al CCUC dels fons bibliogràfics del Centre de Documentació i de Recerca dels Jocs i dels Joguets del Museu del Joguet de Catalunya

Entre vitrines: integració al CCUC dels fons bibliogràfics del Centre de Documentació i de Recerca dels Jocs i dels Joguets del Museu del Joguet de Catalunya

 

Una mica d’història

El Centre de Documentació i de Recerca dels Jocs i dels Joguets del Museu del Joguet de Catalunya va gestar-se al mateix moment que la col·lecció de Josep Maria Joan Rosa, fundador del Museu. A partir de la seva col·lecció particular, Joan Rosa ha aplegat, paral·lelament als jocs i als joguets, tot tipus de publicacions, documentació original, elements gràfics i informació sobre tots els aspectes relacionats amb els jocs i els joguets. Així doncs, des del principi de la col·lecció l’any 1955, el Centre de Documentació també ha anat creixent.

A part de la documentació recollida pel fundador del Museu, el Centre de Documentació i de Recerca s’ha nodrit, des dels seus inicis, de donacions desinteressades de biblioteques i d’arxius particulars, d’exemplars aportats per editorials i de destacats fons empresarials, entre d’altres. Cal destacar-ne especialment el fons –únic al món– de fotografies d’infants amb el seu joguet aportades per nombroses persones, entre elles personalitats del món cultural de casa nostra.

 

 

La remodelació i reforma de l’edifici que allotja el Museu del Joguet de Catalunya entre els anys 1995 i 1998 per tal d’adequar-lo als requeriments de la institució va permetre la creació d’un espai específic per al Centre de Documentació i de Recerca dels Jocs i dels Joguets al tercer pis de l’edifici. S’inicià llavors el registre i documentació de tot el material, amb la voluntat que els fons es destinessin no només a consultes internes del Museu sinó també a consultes a l’abast de tothom. Malgrat aquest objectiu, la manca de disponibilitat pressupostària ha impossibilitat, fins ara, l’actualització continuada del catàleg bibliogràfic, el manteniment de l’inventari dels fons del Centre, la renovació del programari de gestió i, per tant, la seva integració en línia.

 

El projecte

La missió del Centre de Documentació i de Recerca dels Jocs i dels Joguets és reunir i preservar informació i documentació relacionada amb els jocs i els joguets, difondre-la i posar-la al servei de la societat, amb la voluntat de donar suport a la generació de coneixements, a l’estudi, a la investigació, a la creació, a la reflexió i als processos d’innovació.

El seu objectiu és esdevenir una institució científica de referència a nivell internacional sobre els jocs i els joguets, la cultura lúdica, la infància, l’educació i el lleure, i un centre de referència per a estudis i estudiosos en educació, etnologia, antropologia, infància i lleure, entre d’altres.

 

 

Ara, gràcies al suport del Servei de Museus del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Centre de Documentació i de Recerca dels Jocs i dels Joguets s’ha integrat com a institució col·laboradora al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC), que depèn del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). Amb això serà possible posar a l’abast de la societat els recursos del Centre de Documentació i de Recerca i possibilitar la consulta dels fons, si s’escau.

El CSUC, associat del Museu en aquest projecte, ha assumit la direcció tècnica del procés i s’ha ocupat de l’assessorament directe en la conversió dels registres bibliogràfics i en la integració al CCUC. Amb aquest objectiu, el CSUC ha establert les condicions tècniques i els requeriments per a l’automatització dels fons (fins ara en local) i per a la seva posterior incorporació al CCUC, així com per a l’establiment d’un catàleg local del Centre de Documentació i Recerca d’acord amb els estàndards.

 

 

Fins ara, el catàleg estava llistat en un programari que no en permetia la difusió, ni l’intercanvi de dades, ni la internacionalització. Els registres no estaven codificats en cap format d’intercanvi de dades ni complien la normativa catalogràfica acceptada pel CCUC, que és la normativa acceptada internacionalment (RDA). Per aquest motiu, s’ha procedit a la integració dels registres al catàleg del CCUC segons els requeriments tècnics i de qualitat necessaris.

Acabada aquesta fase, els registres s’han copiat al KOHA, que és un sistema integrat de gestió de biblioteques de codi obert. Les seves característiques fan aquest sistema adient per a un entorn tant d’ús intern del Museu com per a la gestió vers el CCUC.

 

 

El projecte inclou, alhora, les tasques d’inventari inicial complet a nivell d’unitat d’instal·lació de l’arxiu. Aquest treball té com a objectiu establir l’inventari general i complet dels fons que conformen l’arxiu del Centre, atès que fins ara només se n’havien pogut inventariar algunes parts.

Amb aquest projecte, el Centre de Documentació i de Recerca dels Jocs i dels Joguets del Museu del Joguet de Catalunya veu com es compleix finalment el seu desig de posar tots els seus recursos i informació al servei de la societat.

 

Projecte amb el suport de:

Share