Política de privacitat i protecció de dades

D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, respecte del tractament de dades personals i de la lliure circulació d’aquestes dades, en endavant Reglament Europeu de Protecció de Dades, l’informem del següent:

1. Informació bàsica

Responsable del tractament:
FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA-FIGUERES
C/ Sant Pere, 1
17600 – Figueres (Girona)

CIF: G- 17535717

Finalitats principals del tractament:
– Oferir-li informació dels nostres productes i serveis.
– Atendre consultes.

Número de registre: 1.193

Bases legitimadores del tractament:
– Execució del contracte de prestació de serveis.
– Consentiment exprés de l’interessat.

Destinataris principals: FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA-FIGUERES

Drets:
– Accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat.
– Revocació del consentiment prestat.

Procedència:
-Facilitats pel seu titular.
-Facilitats per la seva navegació a la nostra plataforma (Internet).

Transferències internacionals de dades: No previstes.

Delegat de protecció de dades: No procedeix.

2. Ampliació informació bàsica del Responsable del tractament

FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA-FIGUERES està domiciliada a FIGUERES, C/ Sant Pere, núm. 1, codi postal 17600, i va ser inscrita en data 03/07/1998 en el Registre d’Entitats de la Generalitat de Catalunya amb el número d’inscripció 1.193.

Per qualsevol comentari i/o incidència relativa a aquesta política de privacitat, pot contactar amb la nostra entitat mitjançant correu electrònic enviat a l’adreça info@mjc.cat o bé trucant al telèfon 972.50.45.85.

Per conèixer el cost de la trucada des d’una xarxa fixa i/o mòbil, ha de consultar el seu operador.

3. Categories de dades que tractem

FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA-FIGUERES únicament tracta les dades següents:

Dades identificatives: nom i cognoms, telèfon i adreça de correu electrònic.
Dades identificatives de la navegació per la nostra web: Direcció IP.

4. Amb quines finalitats tractem les seves dades?

FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA-FIGUERES tractarà les dades de l’usuari de manera automàtica i/o manual per a les finalitats següents:

– Oferir-li informació dels nostres productes i activitats.
– Atendre les seves consultes i peticions, entre les quals s’inclouen les donacions.
– Gestionar la subscripció als nostres butlletins d’informació o newsletter.

5. Bases legitimadores pel tractament de les seves dades

Per a la remissió d’informació relativa a les nostres activitats i esdeveniments en general, així com també l’enviament de les newsletter, la base legitimadora del tractament és el seu consentiment exprés. L’informem que en qualsevol moment pot revocar el consentiment atorgat per al tractament de les seves dades enviant comunicació escrita a protecciodades@mjc.com i adjuntant còpia del seu DNI.

6. Destinatari de les dades

FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA-FIGUERES no comunica ni cedeix les seves dades a tercers.

7. Termini de conservació de les dades

Les seves dades es conservaran durant el temps necessari per donar compliment a les finalitats per les quals es van sol·licitar, llevat que l’interessat s’oposi al seu tractament o ens revoqui el consentiment pel seu tractament, si no és que la normativa vigent en cada moment estableix una durada diferent o existeix l’obligació de conservar-les, degudament bloquejades, per fer front a possibles responsabilitats.

8. Drets que l’assisteixen

Per l’exercici dels seus drets ha de dirigir-se al Responsable del tractament segons les dades del punt 1. Es tracta d’un procediment gratuït i ha d’anar acompanyat sempre de document acreditatiu de la seva identitat.

9. Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les seves dades?

FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA-FIGUERES tractarà les dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret, d’acord amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les seves dades i evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos que estan exposats.

En concret, adoptarà les pertinents i obligatòries mesures establertes a la normativa de Protecció de dades de caràcter personal, en particular:

  • Funcions i obligacions de personal
  • Registre d’esdeveniments
  • Gestió de suports i documents
  • Control d’accés
  • Identificació i autenticació
  • Copia de seguretat i recuperació

Nogensmenys, en altres casos és possible que la FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA-FIGUERES adopti les mesures necessàries i obligatòries d’acord amb les normatives locals. La documentació estarà disponible a sol·licitud de l’usuari o client.

10. Canvis a la política de privacitat

FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA-FIGUERES es reserva el dret a modificar la present Política de privacitat per tal d’adaptar-la a les novetats legislatives que siguin procedents. En aquests supòsits, a la pàgina web de l’entitat s’anunciarà al més aviat possible els canvis introduïts.

Última actualització: 25 de juliol de 2018