La Fundació

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA-FIGUERES

 

CAPÍTOL I

DENOMINACIÓ, NATURALESA I DOMICILI

Article 1

La Fundació, que té caràcter privat, es denomina «FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA–FIGUERES» i està subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

Té el domicili a Figueres, al carrer de Sant Pere, núm. 1, el qual pot ser traslladat a un altre lloc del terme municipal d’aquesta ciutat per acord del Patronat, sempre que compleixi les disposicions legals vigents.

Article 2

La Carta fundacional i aquests Estatuts, així com els acords i les disposicions complementàries que puguin adoptar els òrgans de govern de la Fundació, juntament amb la legislació directament aplicable, són les normes per les quals han de regir-se l’activitat i la vida de la Fundació.

Article 3

La Fundació gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar, sense altres limitacions que les imposades expressament per les disposicions legals aplicables en aquesta classe de fundacions i les establertes en els Estatuts pel fet d’atorgar-ne la  Carta fundacional en escriptura pública i de ser inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

 

CAPÍTOL II

FINALITATS FUNDACIONALS

 Article 4

La Fundació, que exerceix les seves funcions principalment a Catalunya, té com a finalitat la d’estimular, fomentar, divulgar i defensar la cultura lúdica, incloent-hi els aspectes científics i tècnics i aplegant objectes i coneixements relacionats amb aquest àmbit.

Per acomplir les seves finalitats, la Fundació realitza, entre d’altres, les activitats següents:

 1. organització d’exposicions, seminaris, trobades, etc. i
 2. edició de documentació, catàlegs, cartells, etc.

Article 5

Per tal d’aconseguir les seves finalitats, la Fundació es val dels mitjans lícits que en cada cas considera més adients, fent, però, un especial èmfasi en les accions següents:

 1. Protecció i gestió del Museu del Joguet de Catalunya (Figueres).
 2. Creació del Centre de Documentació i de Recerca dels Jocs i dels Joguets.
 3. Edició de publicacions, producció de vídeos i de qualsevol altre suport sobre les activitats de la Fundació i el món de la cultura lúdica i de l’entreteniment.
 4. Estudis sobre la cultura lúdica i de l’entreteniment.
 5. Conservació d’objectes, de documents escrits i sonors relacionats amb els objectius fundacionals.
 6. Totes les altres activitats, incloses les de naturalesa econòmica, que, a judici del Patronat, serveixin per al millor acompliment de les finalitats fundacionals, com ara les que li permetin assolir una suficiència econòmica i financera com a garantia de continuïtat.

Article 6

Totes les seves activitats s’han de dur a terme sense ànim de lucre i amb el sol objectiu de consagrar-ne el patrimoni i els ingressos de tota mena a les finalitats establerts en aquests Estatuts.

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l’entitat han de destinar-se a l’acompliment dels fins fundacionals, dins els límits que estableix la legislació vigent.

La Fundació pot realitzar qualsevol activitat econòmica ―actes, contractes, operacions i negocis lícits―, sense més restriccions que les imposades per aquests Estatuts i la legislació aplicable.

Article 7

Les regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos a les finalitats fundacionals, les estableix el Patronat. Aquestes regles han de basar-se en l’objectivitat, la no discriminació per raó de sexe, de creences, de raça, de procedència social o de discapacitat, i en el fet que s’adrecen a col·lectius en general. Els beneficiaris de la Fundació són les persones de qualsevol edat o sexe que utilitzen els serveis del Museu del Joguet de Catalunya o del Centre de Documentació i de Recerca dels Jocs i dels Joguets que poden crear-se per a l’acompliment de les finalitats fundacionals.

 

CAPÍTOL III

PATRIMONI I GESTIÓ ECONÒMICA.

Article 8

El patrimoni de la Fundació queda vinculat a l’acompliment de les seves finalitats fundacionals.

L’esmentat patrimoni es compon:

 1. Del capital fundacional, constituït per la dotació inicial, segons consta a la Carta fundacional.
 2. De tots els altres béns i drets que accepti i rebi la Fundació a fi d’incrementar el capital fundacional.
 3. De tots els fruits, les rendes, els productes i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació a qualsevol títol o per qualsevol concepte.

Article 9

Els béns fructífers que integren el patrimoni fundacional només poden ser alienats per reinvertir el producte que se n’obtingui en l’adquisició d’altres béns fructífers o de béns que serveixin per al millor acompliment de les finalitats fundacionals, de conformitat amb el que s’estableix en aquests Estatuts i la legislació que és aplicable.

Article 10

Els béns que constitueixen la dotació de la Fundació poden ser destinats, amb caràcter permanent, a l’acompliment directe de les finalitats fundacionals, siguin immobles, instal·lacions o béns de natura moble, adequats per a aquesta funció. Aquest béns només poden ser alienats a títol onerós, excepte si el Protectorat ho disposa altrament per a un supòsit determinat.

L’alienació, el gravamen o qualssevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s’han de fer a títol onerós i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d’aquests béns. En qualsevol cas, l’import obtingut s’ha de reinvertir en l’adquisició d’altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació.

Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcial el deure de reinversió, el Patronat, abans de dur a terme l’acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al Protectorat, en què ha de fer  constar que es donen aquestes circumstàncies, i ha d’aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l’acte de disposició i les raons que justifiquen la manca de reinversió. També cal justificar la destinació que es dona al producte que no es reinverteix, que ha d’estar sempre d’acord amb les finalitats de la Fundació.

La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o de gravamen directe o indirecte han d’estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per a prendre la decisió responsablement.

En tots els casos, els actes d’alienació o de gravamen de béns immobles, d’establiments mercantils o de béns mobles, amb un valor de mercat superior a 15.000 euros, s’han de comunicar al Protectorat abans d’executar-se. Si el valor de mercat supera els 100.000 euros o el 20 % de l’actiu de la Fundació que resulti del darrer balanç aprovat, el Patronat, abans de la perfecció del contracte, ha de presentar una declaració responsable al Protectorat, en què faci constar que l’operació és beneficiosa per a la Fundació, i ha d’aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti que l’operació respon a criteris economicofinancers i de mercat. Se n’exceptuen els actes d’alienació de béns negociats en mercats oficials si l’alienació es fa almenys pel preu de cotització.

Es requereix autorització prèvia del Protectorat per fer actes de disposició, de gravamen o d’administració en els casos següents:

 1. si els béns o drets objecte de disposició s’han adquirit amb diners procedents de subvencions públiques;
 2. si el donant ho ha exigit expressament;
 3. si ho estableix una disposició estatutària.

Article 11

El Patronat de la Fundació ha de fer anualment l’inventari i formular els comptes anuals tancats el 31 de desembre, integrats pels documents següents:

 1. el balanç de situació;
 2. el compte de resultats;
 3. el compte d’estat de situació de canvis en el patrimoni net;
 4. el compte d’estat de situació de fluxos en efectiu, i
 5. la memòria, en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats: s’han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents d’altres exercicis pendents de destinació, si escau, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

Així mateix, a la memòria també cal que s’informi sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o dels contractes que en són objecte.

Aquests documents han d’aprovar-se dins els sis mesos següents al tancament de l’exercici i presentar-se en el Protectorat de la Generalitat de Catalunya trenta dies després de ser aprovats.

El Patronat ha d’aprovar i de presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposa l’autoritat reguladora.

Tot l’anterior s’estableix sense perjudici de la simplificació, la racionalització i l’adopció de models simplificats o abreujats, adequats a l’estructura i al volum de l’entitat, sempre que legalment sigui possible.

Article 12

Els recursos anuals es componen de:

 1. Les rendes que produeix l’actiu.
 2. Els saldos favorables que poden resultar de les activitats fundacionals.
 3. Les subvencions i les altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat, les quals, per tant, no han de ser incorporades al capital fundacional.

Article 13

Per a la realització de les finalitats fundacionals, ha de destinar-se, com a mínim, el setanta per cent de les rendes que obté la Fundació i dels ingressos que no formen part de la dotació de la Fundació.

Article 14

Per a la realització d’actes de disposició sobre els béns que constitueixen el patrimoni fundacional i per a l’acceptació d’herències i de llegats, s’exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria qualificada establerta a l’article 31 dels Estatuts i el compliment dels requisits legals aplicables.

Article 15

La comptabilitat de la Fundació ha d’ajustar-se a les normes aplicables de la comptabilitat general catalana i a les exigències de la legislació fiscal vigent. Les actes de les reunions han de recollir-se en el corresponent llibre d’actes. La comptabilitat l’ha de dur a terme la persona que hagi designat el Patronat.

 

CAPÍTOL IV

DEL GOVERN DE LA FUNDACIÓ

Article 16

El govern i l’administració de la Fundació corresponen al Patronat, que és l’òrgan que n’ostenta la representació, amb totes les facultats que són necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals.

Article 17

El Patronat és un òrgan col·legiat que està constituït per un mínim de tretze i un màxim de vint-i-cinc membres.

El primer Patronat es designa en la Carta fundacional. En són membres vitalicis: l’alcalde de l’Ajuntament de Figueres; el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Figueres; el coordinador territorial de Girona, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya; el president de la Diputació de Girona, i el president del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. En el cas que algun d’aquests càrrecs o d’aquestes institucions es dissolgui o es fusioni, les persones que ostentin els nous càrrecs, les institucions que els assumeixin o que n’assumeixin les funcions en seran els nous patrons.

D’altra banda, poden ser patrons les persones que siguin designades pels fundadors. El nombre de patrons així elegits no pot excedir de deu (10). El càrrec de patró té caràcter vitalici. Els patrons són nomenats inicialment pels fundadors de la Carta fundacional però poden, no obstant això, ser cessats pel Patronat en qualsevol moment, per acord adoptat per la majoria qualificada prevista a l’article 31 dels Estatuts.

Era voluntat dels fundadors, Josep Maria Joan Rosa i Pilar Casademont Sadurní, que la seva filla, Anna Joan Casademont, en el moment en què complís la majoria d’edat, s’incorporés al Patronat com a membre de ple dret. Així mateix, era i és voluntat dels fundadors que els descendents de la seva filla, si n’hi ha, un cop arribats a la majoria d’edat, es puguin incorporar al Patronat com a membres, en les mateixes condicions que els altres patrons nomenats pels fundadors.

Els patrons que no formen part del primer Patronat designat en la Carta fundacional són nomenats pel Patronat per un període de 4 anys i poden ser reelegits indefinidament per períodes de la mateixa durada.

Aquests nous patrons poden ser cessats per acord del Patronat, adoptat per la majoria qualificada prevista en l’article 31 d’aquests Estatuts.

Els patrons que, per qualsevol causa, cessin com a tals abans que fineixi el termini establert, poden ser substituïts per acord del Patronat. El nomenat com a substitut ha d’exercir el càrrec pel temps que manqui al substituït per complir el seu mandat. Pot ser, però, reelegit per als mateixos terminis establerts per als altres membres del Patronat.

Article 18

El Patronat pot nomenar president honorari a la persona que consideri mereixedora de tal distinció, si ho estima oportú.

Article 19

Els membres del Patronat entren en funcions després d’acceptar expressament el càrrec, en qualsevol de les formes previstes a la legislació vigent, i són responsables de complir-la en els termes establerts a aquest efecte.

Conflicte d’interessos:

Els patrons i les persones indicades en l’article 312.9.3 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques es comprometen a:

 1. Exercir el càrrec en interès exclusiu de la Fundació, atorgant prioritat absoluta al respecte i al compliment de llurs finalitats i objectius.
 2. No fer ús de la condició de membre del Patronat ni de la informació obtinguda per motiu del càrrec amb finalitats privades o per aconseguir-ne un benefici econòmic.
 3. Abstenir-se de participar en tota mena de negocis i d’activitats financeres que puguin comprometre l’objectivitat en la gestió de la Fundació.
 4. No realitzar directament ni mitjançant terceres persones o societats interposades la prestació de serveis professionals o d’activitats mercantils o industrials que puguin estar directament relacionades amb les activitats de la Fundació, tret que prèviament hagin estat autoritzades pel Patronat i, si escau, pel Protectorat, i que compleixin la resta de requisits establerts legalment.
 5. No participar en societats constituïdes o participades per la Fundació, tret que prèviament hagin estat autoritzades pel Patronat i, si escau, pel Protectorat, i que compleixin la resta de requisits establerts legalment.

En els supòsits abans esmentats, en què l’acte o el contracte que es vol dur a terme requereixi l’adopció d’una declaració responsable, d’acord amb la legislació vigent, la dita declaració s’ha de presentar prèviament davant el Protectorat de Fundacions, juntament amb la documentació pertinent, amb la forma i el contingut previstos legalment.

Article 20

Els patrons exerceixen el seu càrrec gratuïtament, però les despeses que aquest els produeix han de ser-los reemborsades si estan degudament justificades.

No obstant això, la Fundació pot establir amb algun dels patrons una relació laboral o professional retribuïda  que s’ha d’articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que se li retribueixen, les quals han de ser diferents de les tasques i de les funcions pròpies del càrrec de patró.

El Patronat, abans de la formalització del contracte de patró amb la Fundació, ha de presentar al Protectorat una declaració responsable, d’acord amb el que estableix l’article 332-9 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya. Si l’import dels contractes formalitzats amb un patró és superior a 100.000 € anuals o al 10 % dels ingressos meritats en el darrer exercici econòmic tancat i aprovat pel Patronat, s’ha d’adjuntar a la declaració responsable un informe validat per tècnics independents que justifiqui que la contractació és beneficiosa per a la Fundació i que respon als criteris del mercat laboral o professional. També es requereix el dit informe si el cost anual dels contractes formalitzats amb els patrons més el cost del nou contracte que es vol formalitzar és superior al 10 % esmentat.

El nombre de patrons que tinguin una relació laboral o professional amb la Fundació ha de ser inferior al nombre de patrons previst perquè el Patronat es consideri vàlidament constituït.

Article 21

Són facultats del Patronat, entre d’altres:

 1. L’elecció de nous patrons en el cas que n’augmenti el nombre o calgui cobrir les vacants que es produeixen per qualsevol causa, d’acord amb els requisits establerts als Estatuts i de conformitat amb el que disposa la legislació vigent.
 2. El cessament dels patrons, si escau, d’acord amb allò que estableix l’article 17 dels Estatuts socials.
 3. Crear els òrgans de gerència i de direcció, nomenar les persones que els han d’ocupar i atorgar-los els poders corresponents.
 4. Contractar el personal necessari per a l’administració de l’entitat.
 5. Els actes i els negocis jurídics concernents a la representació i al govern de la Fundació, així com a la lliure administració i a la disposició de tots els béns que n’integren el patrimoni, les rendes i els productes; i l’exercici de tots els seus drets i de totes les seves accions, dins les disposicions estatutàries i legals vigents.
 6. Aprovar les liquidacions de pressupostos, l’inventari, els comptes anuals i la memòria anual d’activitats.
 7. Interpretar aquests Estatuts i establir les normes complementàries que siguin pertinents, d’acord amb la legislació vigent, així con resoldre totes les incidències legals que s’esdevinguin.
 8. Acordar la modificació dels Estatuts o bé la fusió, l’extinció o l’escissió de la Fundació; tots aquests actes no es poden executar sense l’aprovació del Protectorat.
 9. Decidir sobre el desenvolupament de les activitats de la Fundació aprovant els programes d’actuació i els pressupostos, tant ordinaris com extraordinaris.
 10. Vetllar pel bon compliment de les finalitats fundacionals i aprovar totes les normes que el Patronat cregui necessàries per a la realització d’aquestes finalitats interpretant la voluntat dels fundadors.
 11. I, en general, realitzar tots els actes que siguin necessaris, intervenir en els negocis jurídics i atorgar qualsevol contracte que sigui convenient per a una millor administració i una millor disposició de les rendes i dels béns de la Fundació, com també per a l’exercici dels drets, les accions i les facultats que convinguin per a la realització i per al compliment més adients de les finalitats fundacionals.

El que disposa aquest article s’ha d’entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat, de les comunicacions o les declaracions responsables que siguin necessàries, o de qualsevol altra documentació complementària que s’hagi de formalitzar, d’adoptar o de presentar en el Protectorat, de conformitat amb la legislació vigent.

Article 22

El Patronat s’ha de reunir obligatòriament durant el primer semestre de cada any natural en junta ordinària.

D’altra banda, pot convocar-se una junta extraordinària tantes vegades com el President ho consideri oportú, sigui per iniciativa pròpia, sigui forçosament, quan ho sol·liciti la quarta part dels seus membres o qualsevol dels fundadors, supòsit en el qual cal convocar la reunió dins dels quinze dies següents a la sol·licitud.

El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. La reunió es considera celebrada en el lloc on es troba ubicat el president. En les reunions virtuals, s’han de considerar com a patrons assistents els que han participat en la multiconferència o la videoconferència.

Article 23

La convocatòria de les reunions correspon al president o als fundadors, i ha de contenir l’ordre del dia amb tots els assumptes que s’hi han de tractar, fora del qual no es poden adoptar acords vàlids.

La convocatòria s’ha de dur a terme amb vuit dies d’antelació, per qualsevol mitjà que en faciliti la tramesa als interessats.

Article 24

Correspon a la junta ordinària:

 1. L’examen i, si escau, l’aprovació dels comptes de l’exercici anterior i de l’inventari o del balanç que anualment ha de formular el president o la persona que ell designi.
 2. Aprovar el pressupost i la memòria, i determinar les activitats que cal desenvolupar durant l’exercici següent.
 3. Resoldre els altres assumptes que constin a la convocatòria.
Article 25

A la junta extraordinària, poden adoptar-s’hi els acords sobre totes les qüestions previstes a la convocatòria corresponent.

Article 26

El Patronat ha de designar, d’entre els seus membres, un president, un vicepresident i un tresorer, els quals han d’exercir les seves funcions durant quatre anys. Poden ser reelegits indefinidament.

També s’ha de nomenar un secretari, que no cal que sigui membre del Patronat ―si bé en aquest cas pot assistir a les reunions amb dret de veu però sense vot― i que té el deure d’advertir de la legalitat dels acords que es pretengui adoptar.

Els altres patrons tindran la condició de vocals.

El nomenament del president de la Fundació requereix sempre el vistiplau dels fundadors.

Article 27

El president i, quan aquest sigui absent, el vicepresident, tenen les facultats següents:

 1. Representar la Fundació dins i fora de judici, excepte en els casos en què el Patronat designi un altre representant especial.
 2. Convocar les juntes ordinàries i extraordinàries, de conformitat amb aquests Estatuts.
 3. Sotmetre a la junta ordinària els comptes, el balanç o l'inventari, i la memòria explicativa de les activitats desenvolupades durant l’exercici anterior, així com el pressupost de l’any corrent.
 4. Decidir, gràcies al seu vot de qualitat, el resultat de les votacions en cas d’empat.
 5. I totes les altres que aquests Estatuts preveuen.

Article 28

El secretari ha d’estendre les actes i lliurar les certificacions amb el vistiplau del president o, quan aquest sigui absent, del vicepresident.

És el responsable del llibre d’actes, on ha de fer constar: la llista d’assistents a cada sessió; la forma i el resultat de les votacions; el text literal dels acords que s’adoptin, i les intervencions de les quals s’hi hagi demanat constància.

Les actes de les reunions ordinàries i extraordinàries, un cop aprovades, han de ser signades pel secretari, amb el vistiplau del president.

L’acta pot ser aprovada pel Patronat en finalitzar la sessió o bé a l’inici de la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des que són adoptats, tret que expressament s’indiqui el contrari.

Així mateix, cal que el secretari faci l’inventari de tots els béns mobles que siguin objecte d’exhibició pública o que estiguin dipositats a la Fundació.

Article 29

El tresorer ha de vetllar perquè les quantitats que percebi la Fundació siguin ingressades en un compte corrent bancari o en una llibreta d’estalvi.

Els valors mobiliaris, les accions i les obligacions que són propietat de la Fundació han de ser custodiats pel Patronat o per les persones en qui el Patronat delegui les seves funcions, llevat que s’acordi dipositar-los en un establiment bancari.

Article 30

Excepte en els casos en què aquests Estatuts exigeixen una majoria especial, les juntes del Patronat queden legalment constituïdes i poden adoptar acords vàlids quan hi assisteixen personalment la quarta part dels membres de la Fundació, sempre que hi sigui present el president o un vicepresident. Si no hi assisteix el secretari, n’assumirà les funcions un altre dels patrons expressament designat pels assistents.

Cada patró té un sol vot. Els acords s’han d’adoptar per majoria simple dels vots emesos.

Els patrons han d’assistir personalment a les reunions del Patronat; no obstant això, poden delegar el seu vot per escrit als altres patrons pel que fa a determinats temes. En el cas que un patró exerceixi un càrrec institucional, pot delegar el seu vot en la persona que el substitueixi segons les regles d’organització de la institució corresponent.

Les persones jurídiques s’han de fer representar de manera estable en el Patronat per la persona en qui recaigui aquesta funció, d’acord amb les normes que les regulin, o per la persona que designi per a aquest fi l’òrgan competent que correspongui.

Article 31

És necessari el vot favorable de la meitat més un dels membres del Patronat en els casos següents:

 1. Els actes a què fa referència l’article 14 d’aquests Estatuts.
 2. El cessament de patrons.
 3. El nomenament de nous patrons.
 4. La modificació dels Estatuts, i l’escissió, la fusió o l’extinció de la Fundació; en aquest cas, cal complir també els requisits previstos en la legislació aplicable sobre fundacions privades.

Per a l’adopció de declaracions responsables, es requereix el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense comptar els que no poden votar per raó d’un conflicte d’interessos amb la Fundació.

 

CAPÍTOL V

DE LA COMISSIÓ DELEGADA. DEL PRESIDENT I DEL SECRETARI

 

Article 32

El Patronat pot crear una Comissió delegada amb funcions permanents, integrada per un mínim de tres i un màxim de vuit persones, que no necessàriament han de ser patrons, amb excepció dels fundadors, Josep Maria Joan Rosa i Pilar Casademont Sadurní, que en són el president i la secretària respectivament.

La Comissió delegada té com a funció fer el seguiment de l’administració ordinària i de l’execució dels acords adoptats, i pot demanar al president la convocatòria del Patronat de la Fundació sempre que ho cregui convenient.

Les reunions de la Comissió són vàlides, independentment del nombre d’assistents, sempre que hi hagi un mínim de tres membres; cal que se n’aixequi acta, i aquesta ha de ser aprovada a l’inici de la sessió pels assistents a la reunió següent.

Els acords s’han d’adoptar per majoria dels assistents.

El Patronat ha de determinar-ne les funcions, les facultats que hi delega i el temps en què pot exercir-les, aspectes que han de ser objecte d’inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat.

En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

 1. El nomenament i el cessament dels patrons.
 2. La modificació dels Estatuts.
 3. La fusió, l’escissió o la dissolució de la Fundació.
 4. L’elaboració i l’aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.
 5. Els actes de disposició sobre els béns que, en conjunt o individualment, tenen un valor superior a una vintena part de l’actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que iguali almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l’atorgament de l’acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.
 6. La constitució o la dotació d’una altra persona jurídica.
 7. La fusió, l’escissió i la cessió de tots els actius i els passius de la Fundació, o d’una part d’aquests.
 8. La dissolució de societats o d’altres persones jurídiques.
 9. Les que requereixin l’autorització o l’aprovació del Protectorat, o l’adopció o la formalització d’una declaració responsable.
 10. L’adopció i la formalització de declaracions responsables quan calgui fer-les, d’acord amb la normativa vigent aplicable.

Així mateix, de conformitat amb l’article 21 d’aquests Estatuts, la Fundació pot designar un director per a assistir a totes les reunions del Patronat i de la Comissió delegada quan es requereixi la seva presència, amb dret de veu però sense vot, tret que també sigui patró; en aquest cas, hi té dret de veu i dret de vot.

El director exerceix les funcions de direcció executiva de la Fundació.

Té totes les atribucions de gestió i de representació que li atorgui el Patronat o la Comissió delegada, necessàries per al bon funcionament de la Fundació.

Igualment, se li atorguen els poders necessaris per al bon desenvolupament del seu càrrec.

Article 33

El president de la Comissió delegada pot assistir a totes les reunions de la Comissió delegada amb dret de veu però sense vot, excepte en el cas que sigui patró.

 

CAPÍTOL VI

DEL CONSELL DE COL·LABORADORS

Article 34

La Comissió delegada pot crear un Consell de col·laboradors, integrat per un màxim de 25 membres, als quals pot nomenar i revocar-ne el càrrec. El Consell està format per les persones que es considerin més adequades pels seus coneixements tècnics o culturals, així com per les que s’hagin distingit pel seu suport econòmic o promocional a favor de la Fundació.

El Consell de col·laboradors té la missió d’assessorar el Patronat i la Comissió Delegada, i donar la seva opinió sobre les consultes i les qüestions que li siguin sotmeses.

Els membres del Consell de col·laboradors poden ser convidats a assistir a les reunions del Patronat i de la Comissió delegada amb dret de veu però sense vot.

La durada del càrrec de membre del Consell de col·laboradors és fixada per la Comissió delegada i no pot superar un termini de quatre anys. Els membres, no obstant, poden ser reelegits per períodes de la mateixa durada. Les funcions i el nombre de comissions del Consell de col·laboradors són establerts pel Patronat per majoria simple, a proposta del president del Patronat o del president de la Comissió delegada.

 

CAPÍTOL VII

MODIFICACIÓ I EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ

 

Article 35

 La Fundació només pot extingir-se per la impossibilitat real de continuar l’acompliment de les seves finalitats, ja sigui per la pèrdua del seu patrimoni o per qualsevol de les altres causes previstes a l’article 335-4 de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

La dissolució de la Fundació ha de ser acordada pel Patronat ―el qual n’ha de justificar la necessitat o la conveniència tenint sempre en compte la voluntat fundacional expressa o presumible― i ha de ser aprovada pel Protectorat.

Article 36

La dissolució de la Fundació, acordada amb el vot favorable de la majoria establerta a l’article 31 dels Estatuts, en comporta la liquidació, que ha de dur a terme el Patronat i els liquidadors, si escau, i subsidiàriament el Protectorat.

El patrimoni romanent s’ha d’adjudicar a l’entitat que determini el Patronat, sigui pública ―de naturalesa no fundacional―, o privada ―sense ànim de lucre i amb finalitats d’interès general similars a les de la Fundació―. Aquesta entitat també ha de ser beneficiària del règim fiscal establert per la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. En el cas que això no sigui possible per qualsevol motiu, el patrimoni resultant de la liquidació serà destinat a l’Ajuntament de Figueres.

L’adjudicació i la destinació del patrimoni romanent han de ser autoritzades pel Protectorat abans que s’executin.

En qualsevol cas, han de procurar mantenir-se la integritat i la unitat dels fons museístics i evitar-ne la dispersió o la fragmentació.

Si en la data de la seva dissolució la Fundació és titular de fons especials, la destinació del patrimoni d’aquests fons s’ha de determinar d’acord amb l’article 334-7 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

 

CONSTITUCIÓ DE LA FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA-FIGUERES